4. Seminar - Radovi
 1. Naslovna
 2. Stanje i tendencije u bezbednosti saobracaja u srbiji i odabranim zemljama
  Krsto Lipovac i saradnici
 3. Raspodela javnog i saobracajnog rizika stradanja po opštinama Republike Srbije u 2008. godini
  Dragan Jovanovic i saradnici
 4. Anketno istraživanje o aktivnostima koje lokalne zajednice sprovode na unapredenju bezbednosti saobracaja
  Dragoslav Kukic i saradnici
 5. Upravljanje bezbednošcu saobracaja na lokalnom nivou, prema novom zakonu o bezbednosti saobracaja na putevima
  Krsto Lipovac i saradnici
 6. RBS – revizije bezbednosti saobracaja (RSA – road safety audit), PBS – provere bezbednosti saobracaja (RSI – road safety inspection) i mogucnosti primene u lokalnoj zajednici
  Milan Vujanic i saradnici
 7. Primena konfliktne tehnike za smanjenje ugroženosti pešaka (primer Trga Nikole Pašica u Beogradu)
  Dalibor Pešic i saradnici
 8. Unapredenje nivoa bezbednosti saobracaja u lokalnoj zajednici realizacijom studija analize stanja saobracajnog sistema
  Nenad Markovic i saradnici
 9. Znacaj analize saobracajnih nezgoda sa ucešcem dece u Beogradu za povecanje nivoa bezbednosti saobracaja u lokalnim zajednicama
  Duško Pešic i saradnici
 10. SAvremena tehnicko-regulativna rešenja za unapredenje bezbednosti dece u zonama škola
  Zvezdan Pešovic i saradnici
 11. Model za upravljanje "crnim tackama" u lokalnim zajednicama sa studijom primera
  Dejan Jovanov i saradnici
 12. Program za unapredenje saobracajnog obrazovanja i vaspitanja u lokalnim zajednicama - studija slucaja "10 lekcija koje život znace", Dejan Jovanov i saradnici
 13. Primena novog Zakona o bezbednosti saobracaja na putevima u lokalnoj zajednici,
  Blagoje Milinic i saradnici
 14. Saradnja saobracajne policije sa subjektima nadležnim za bezbednost saobr
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020