Zaključci - 6. seminar

U periodu od 12. do 14. maja 2011. godine, na Divčibarama je održan stručni skup – 6. seminar “Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja“.

1. Na Skupu su predstavljeni i analizirani dokumenti:

  • Rezolucija UN 64/255 „Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima“
  • Globalni plan Decenije akcije za bezbednost na putevima 2011-2020.

Učesnici su snažno podržali ove i druge dokumente o globalnoj bezbednosti saobraćaja i iskazali opredeljenje da učestvuju u globalnom planu akcija. u skladu sa tim, n a lokalnom i nacionalnom nivou Decenije akcije za bezbednost na putevima 2011-2020 teba iskoristiti za unapređenje lokalnih strategija i planova bezbednosti saobraćaja.

2. Na Skupu je predstavljeno 19 stručnih radova čiji sadržaji odgovaraju programskoj orijentaciji skupa. U tim radovima:

  • je sagledano stanje i tendencije u bezbednosti saobraćaja,
  • su sagledani prvi efekti primene ZOBS-a.
  • su predstavljene mape rizika po opštinama i policijskim upravama u Republici Srbiji .

3. Na Skupu su predstavljena prva iskustva u osnivanju i radu lokalnih tela za bezbednost saobraćaja. Predstavljena je priprema i donošenje strateških dokumenata u jedinicama lokalne samouprave, kao i metodologija analize stanja bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici.

4. U okviru S kupa realizovana je obuka po programu SZO „Prevencija povreda u drumskom saobraćaju“ . Ukazano je na značaj da što veći broj profesionalaca prođe ovu osnovnu obuku jer ona pruža osnovna znanja za profesionalce raznih profila uključene u realizaciju poslova unapređenja Bezbednosti saobraćaja .

5. U predstavljenim radovima i diskusijama tokom Skupa s agledani su neki problemi primene ZOBS-a. Prepoznata je potreba da se zahteva od državnih organa da uspostave proces stalnog unapređivanja ZOBS-a i drugih propisa. Organizatori skupa treba da, na sajtu www.bslz.org, uspostave stranicu za predloge i komentare na ZOBS i druge propise. Konkretno, ukazano je na problem određivanja granica naselja odnosno naseljeno g mest a na prolas cima državnih puteva, i stoga potreba da se p reispita pojam naselja/naseljenog mesta, kao i nadležnost i odgovornost nad ovim deonicama državnih puteva.

6. Lokalne zajednice bi trebalo da osnuju i ojačaju lokalna tela za bezbednost saobraćaja. Potrebno je da se što pre obezbed i analizu stanja bezbednosti saobraćaja i prepoznaju ključni problemi i potencijalne mere. U ovaj proces treba uključiti naučno istraživačke institucije, policiju i jedinice lokalne samouprave. Takođe, treba što pre pokrenuti pripremu Strategije bezbednosti saobraćaja i izvršnih planova , i u sve faze pripreme i donošenja uključiti ključne igrače u bezbednosti saobraćaja .

7. Posebno je analiziran problem finansiranj a bezbednosti saobraćaja. Zaključeno je da Zakon o bezbednosti saobraćaja pruža dobar okvir za stabilno finansiranje bezbednosti saobraćaja, i može se zaključiti da su prvi rezultati prepoznati. Međutim, uočeni su brojni problemi i opasnosti sakojima se treba suočiti . To su:

  • smanjivanje (ukidanje) redovnog finansiranja saobraćaja i bezbednosti saobraćaja koje je funkcionisalo pre donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaj;
  • nenamensko trošenje sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja za plate, druge troškove opštine, asfaltiranje ulica, opremanje saobraćajne policije itd .

Zato je nophodno da jedinice lokalne samouprave učine potrebne napore kako bi namenski investirali ovaj novac u unapređenje bezbednost saobraćaja. To podrazumeva investicije u skladu sa članom 19 Zakona o bezbednosti saobraćaja, u:

1) rad Tela za koordinaciju,

2) unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja,

3) preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja i

4) naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Državni organi treba što pre da urade reviziju trošenja sredstava namenjenih za finansiranje bezbednosti saobraćaja, objave rezultate i sankcionišu prekršioce.

8. Neophodno je da se , uz podršku nadležnih institucija, sprovede detaljna analiza uspostavljanja zaštitinog sistema u jedinicama lokalne samouprave. U okviru tog posla treba pripremiti i kvalitetan pregled stanja institucija na lokalnom nivou , kao i preporuke za dalje aktivnosti.

9. Potrebno je da se, uz podršku nadležnih institucija , oformi mešoviti tim eksperata koji bi pružao podršku u procesu uspostavljanja i jačanja zaštitnog sistema jedinicama lokalne samouprave. Za ovu aktivnost je neophodno obezbediti i održivi izvor finansiranja.

10. Internet sajt www.bslz.org treba unaprediti i učiniti trajnim izvorom informacija i podrške u jačanju zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave.

11. Potrebno je stalno unapređivati međusektorsku saradnj u iusaglašavanje u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.

12. Prepoznata je potreba da se stalno povećava posvećenost procesu unapređenja BS.

LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020