C01
INDIKATORI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA PUTNU MREŽU -PRIMJER MJERENJA POJEDINIH INDIKATORA
ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS (SPI’S) FOR ROAD NETWORK -EXAMPLE OF MEASUREMENT SOME OF THE INDICATORS
Miroslav Đerić, Bojan Marić, Zoran Andrić
Đerić, M., Marić, B., Andrić, Z., (2015). INDIKATORI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA PUTNU MREŽU -PRIMJER MJERENJA POJEDINIH INDIKATORA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Putna mreža, odnosno putevi predstavljaju značajne resurse i najvažnije javne investicije jedne zemlje. Svaka saobraćajna dionica ima dvostruki zadatak, da obezbijedi efikasno saobraćajno povezivanje i u isto vrijeme omogući pristupačnost do lokacija u neposrednom okruženju puta. Ovi zadaci su kontradiktorni, te je potrebno racionalno uravnoteženje istih. Naime, dostizanje zahtijevane efikasnosti i očuvanje bezbjednosti u saobraćajnom toku ima za posljedicu veću kontrolu pristupa, a suprotno povećan broj pristupa negativno utiče na bezbjednost učesnika i smanjenje samog kapaciteta puta. Procenat pristupa je jedan od indikatora bezbjednosti saobraćaja koji mjeri kvalitet vangradske putne mreže sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. U skladu sa tim, a kroz analizu postojećeg zakonodavnog okvira u Bosni i Hercegovini koji utvrđuje uslove i način priključivanja pristupnih puteva, dat je primjer mjerenja indikatora bezbjednosti sabraćaja „procenat pristupa za vangradsku putnu mrežu“, na saobraćajnim dionicama na dva magistralna pravca u Republici Srpskoj, i to: na dionici „Han Derventa-Mokro“ na magistralnom putu M19, te na dionici “Doboj-Modriča“ na magistralnom putu M17. Rezultati mjerenja ovog indikatora treba da daju realnu sliku postojećeg stanja bezbjednosti putne mreže na saobraćajnim dionicama koje su bile predmet mjerenja i koliko iste omogućavaju bezbjedno kretanje učesnika u saobraćaju. Cilj rada jeste promovisanje i prikaz mjerenja jednog od indikatora putne mreže „procenat pristupa za vangradsku putnu mrežu“, koja predstavlja nezaobilazan faktor bezbjednosti saobraćaja.

Ključne reči: indikatori bezbjednosti saobraćaja, putna mreža, kontrola pristupa.

Abstract: Road network constitute valuable resource and the most important public investment of a country.Each traffic section has a double task, to provide efficient traffic connections and to ensure accessibility to the locations at the immediate vicinity of the road.These tasks are contradictory and a rational balancing between them is necessary.Reaching desired efficiancy and maintaining safety in the traffic flow results in a greater control of access and oposite to it, the increased access negatively affects safety of participants and leads to reduction in the road capacity itself.The percentage of access is one of the traffic safety indicators that measures the quality of rural road network from the aspect of traffic safety.Given this and by analysing the existing legislation in force in B&H which regulates the conditions and manner of connecting the access roads,this paper gives the example of measuring the traffic safety indicator „the percentage of access for rural roads network“ for two sections on two magistral roads in the Republic of Srpska,namely:the section„Han Derventa-Mokro“on the magistral road M19 and the section“Doboj-Modriča“on the magistral road M17.The indicator´s measuring results should provide the real insight into the current state of road network safety on the traffic sections concerned and the extent to which those sections ensure safe movement of the traffic participants.The objective of paper is to promote and to present the process of measuring one of the road network indicators „the percentage of access for rural road network“ which represents the indispensable factor in contributing to traffic safety.

Keywords: traffic safety indicators, road network, access control.

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020