B08
ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZATVORENIM SISTEMIMA, PRIMER-JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY SITUATION IN A CLOSED SYSTEM, EXAMPLE-PUC BELGRADE WATERWORKS AND SEWERAGE
Mijat Cerović, Zoran Jončić, Vesko Filipović
Cerović, M., Jončić, Z., Filipović, V., (2015). ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZATVORENIM SISTEMIMA, PRIMER-JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U radu je prikazan pregled dela aktivnosti Službe kontrole bezbednosti saobraćaja (SKBS) na prevenciji saobraćajnih nezgoda (SN) u Javnom komunalnom preduzeću ''Beogradski vodovod i kanalizacija'' (Preduzeće) za period 2006-2014 godine, koji se sastoji iz dva dela. Prvobitan način praćenja stanja bezbednosti saobraćaja (BS) u Preduzeću činio je jedan tradicionalan način koji se bazirao na evidenciji broja saobraćajnih nezgoda koje su se već dogodile, i obuhvata period od 2006-2011 godine. Drugi deo rada obuhvata jedan savremeni pristup praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, a koji je podrazumevao preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja da se saobraćajne nezgode dogode, ili pak da njihov broj bude što manji, kao i da posledice saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile budu što manje, i obuhvata period od 2012-2014 godine. Preduzeće je načinilo korake ka uspostavljanju metodologije i praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja (IBS), po uzoru na metodologiju i relevantne indikatore koji se prate u Republici Srbiji. U okviru Preduzeća analizirani su indikatori institucionalnih kapaciteta, koji se odnose na efikasnost raspoloživih kapaciteta, sistematizacije, postojanju i efikasnosti procedura, strateških dokumenata kao i stavovi vodećeg menadžmenta Preduzeća o značaju bezbednosti saobraćaja. U radu su prezentovani rezultati ova dva načina praćenja stanja bezbednosti saobraćaja u Preduzeću, kao i mere i aktivnosti koje su predložene za realizaciju u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, odnosno poslovanja u Preduzeću.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, indikatori, prevencija, unapređenje, efikasnost

Abstract: This paper presents an overview of the work activities of service of the control of traffic safety (SCTS) on the prevention of trsffic accidents (TA) of the Public Utility Company 'Belgrade Waterworks and Sewerage' (the Company) for the period 2006-2014, which consists of two parts. The primary method of monitoring the traffic safety situation (TS) in the Company accounted for a traditional way, which is based on the records of the number of TS that have already occurred, and covers the period from 2006 to 2011.The second part includes a modern approach to monitoring traffic safety, and that brings preventive actions in order to prevent that the trsffic accidents occur, or for their number to be as small as possible, and that the consequences of trsffic accidents that have occurred are less, and it covers period of 2012-2014 year. The company has made steps towards establishing a monitoring methodology and traffic safety indicators (TSI), based on the methodology and relevant indicators that are monitored in the Republic of Serbia. Within the Company were analyzed indicators of institutional capacity, which is related to the efficiency of available capacity, systematization, the existence and effectiveness of procedures, strategic documents and attitudes of leading enterprise management on the importance of traffic safety. The paper presents the results of these two ways of monitoring of traffic safety in the Company, as well as measures and activities that are proposed to be implemented in order to improve the traffic safety or business of the Company.

Keywords: traffic safety, indicators, prevention, promotion, efficiency

Rad je izložio/-la: Zoran Jončić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020