J02
FAKTORI KOJI UTIČU NA DONOŠENJE ODLUKE PEŠAKA PRILIKOM PRELASKA KOLOVOZA NA ''MID-BLOCK'' LOKACIJAMA
FACTORS WHICH AFFECT ON PEDESTRIAN CROSSING DECISION MAKING PROCESS AT MID-BLOCK LOCATIONS
Aleksandar Bulajić, Spasoje Mićić, Miloš Latinović
Bulajić, A., Mićić, S., Latinović, M., (2015). FAKTORI KOJI UTIČU NA DONOŠENJE ODLUKE PEŠAKA PRILIKOM PRELASKA KOLOVOZA NA ''MID-BLOCK'' LOKACIJAMA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Cilj rada je da se istraži prihvatanje razmaka od strane pešaka prilikom prelaženja kolovoza na mid-block lokacijama u urbanoj sredini. Za ovu svrhu, sprovedeno je terensko istraživanje na nekontrolisanoj mid-block lokaciji u Banja Luci. U ovom istraživanju, proces donošenja odluke pešaka o prelasku kolovoza je snimljen korišćenjem video kamere u realnim uslovima saobraćaja. Rad razmatra veličinu razmaka koji je odbijen ili prihvaćen od strane pešaka. Verovatnoća prihvatanja rastojanja od strane pešaka zavisi od kombinacije različitih nezavisnih varijabli kao što su faktori saobraćaja, okruženja i lični faktori i ova zavisnost je modelovana korišćenjem binarne logističke regresije.

Ključne reči: pešaci, mid-block, prihvatanje razmaka, binarna logistička regresija

Abstract: This research aims to investigate pedestrians traffic gap acceptance for mid- block street crossing in urban areas. For this purpose, a field survey was carried out at an uncontrolled mid-block location in the Banja Luka. In this survey, pedestrians crossing decisions were recorded by using video camera in real traffic conditions. The paper discusses about the size of traffic gaps rejected and accepted by pedestrians. The likelihood of pedestrians accepting gaps between vehicular traffic as a combination of different influencing independent variables such as traffic, environmental and personal factors was studied and modelled using binary logistic regression.

Keywords: pedestrian, mid-block crossing, gap acceptance, binary logistic regression

Rad je izložio/-la: Miloš Latinović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020