A09
PREGLED BAZE PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U GSP „BEOGRAD“
OVERVIEW OF THE DATABASE OF TRAFFIC ACCIDENTS IN GSP „BELGRADE“
Mirjana Jovanović, Vedran Vukšić
Jovanović, M., Vukšić, V., (2015). PREGLED BAZE PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U GSP „BEOGRAD“. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Kako bi se planirale mera i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja neophodno je poznavanje postojećeg stanja, prepoznavanje problema i njihovih „lokacija“. Osnovu za kvalitetno upravljanje bezbednošću saobraćaja čine baze podataka o pokazateljima i činiocima bezbednosti saobraćaja, koje pružaju detaljan pregled trenutnog stanja bezbednosti saobraćaja i omogućavaju da se strateški, planski i efikasno deluje na bezbednost saobraćaja. Stručna obrada i kvalitetna analiza podataka iz baze je osnov za izbor mera i aktivnosti koje će doprineti smanjenju negativnih posledica saobraćajnih nezgoda na duži period. U ovom radu predstavljena je interna baza podataka o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovala vozila GSP „Beograd“. Prikazan je sadržaj baze podataka, način evidentiranja saobraćajnih nezgoda, istaknute su prednosti kao i nedostaci baze podataka, ali je dat i predlog mera za dalje unapređenje baze podataka.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, baza podataka, značaj, potencijal, GSP „Beograd“

Abstract: In order to plan measures and activities aimed at improving road safety it is necessary to know the current state, identification of problems and their "locations". The basis for quality traffic safety management consists of a database on indicators and factors of traffic safety, providing a detailed overview of the current state of traffic safety and enabling to strategic, planned and effectively act on traffic safety. Expert processing and quality analysis of data from the database is the basis for the selection of measures and activities that will contribute to reducing the negative consequences of traffic accidents for a longer period. In this paper, an internal database on traffic accidents with the participation of GSP "Beograd" vehicles is presented. This paper presents the content of the database, method of recording of traffic accidents, highlights the advantages and disadvantages of such a database, but it also gives a proposal of measures for further improvement of the database.

Keywords: road safety, database, importance, potential, GSP „Beograd“

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020