B08
ANALIZA DOSTUPNOSTI ELEMENATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE I SAOBRAĆAJNO REŠENJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA KRETANJA OSOBA KOJE SE KREĆU UZ POMOĆ INVALIDSKIH KOLICA NA ULIČNOJ MREŽI U BEOGRADU
ANALYSIS OF THE AVAILABILITY OF ELEMENTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND TRAFFIC SOLUTION FOR IMPROVING THE CONDITIONS OF MOVEMENT OF PERSONS MOVING WITH THE AID OF A WHEELCHAIR ON THE STREET NETWORK IN BELGRADE
Dušan Rafailović, Slaviša Gajić, Duško Marušić, Aleksandra Pavlović
Rafailović, D., Gajić, S., Marušić, D., Pavlović, A., (2016). ANALIZA DOSTUPNOSTI ELEMENATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE I SAOBRAĆAJNO REŠENJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA KRETANJA OSOBA KOJE SE KREĆU UZ POMOĆ INVALIDSKIH KOLICA NA ULIČNOJ MREŽI U BEOGRADU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Nedostatak neophodnih elemenata uličnog profila i neadekvatna adaptacija postojećih saobraćajnih površina u cilju stvaranja uslova zakretanje osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, predstavljaju nerešiv problem u kretanju pomenute kategorije učesnika u saobraćaju na najvećem delu ulične mreže Beograda. Navedeni nedostaci predstavljaju problem svim učesnicima u saobraćaju, a zbog specifičnosti i ograničenja u kretanju osobe sa invaliditetom su neuporedivo ugroženije. Poseban problem predstavljaju one pozicije na kojima je, preduzimanjem mera odstrane upravljača puta, ostalim učesnicima u saobraćaju makar u određenoj meri bezbednost unapređena, dok je nasuprot tome, osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, dostupnost ali i bezbednost drastično unazađena. Tipičan primer takvog delovanja predstavljaju pešačke pasarele i pešački i podzemni prolazi. U radu je dat osvrt na najosnovnije probleme pri kretanju osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i predlog za izmenu Zakonskih propisa koje se odnose na kretanje osoba koje koriste invalidska kolica, kao i konkretna tehnička rešenja za unapređenje dostupnosti i bezbednosti pomenute kategorije učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: invalidska kolica, dostupnost, bezbednost, pasarele, podzemniprolazi

Abstract: The lack of essential elements of street profiles and inadequate adaptation of existing road surfaces in order to create conditions for the movement of persons moving with the help of a wheelchair, represent an unsolvable problem in the movement of the aforementioned categories of traffic participants at the largest part of the street network in Belgrade. These deficiencies are a problem all road users, and due to the peculiarities and restrictions in the movement of people with disabilities are at greater risk. A particular problem is posed by those in positions for which, taking measures by the steering times, other participants in fellow soldiers at least to some extent, improved safety, while in contrast, people who are moving with the help of a wheelchair, but the availability and security drastically demoted. A typical example of this practice are pedestrian bridges and pedestrian subways. The paper gives an overview of the basic problems in the movement of persons moving with the help of a wheelchair and a proposal for amending Zakonaskih regulations relating to the movement of persons who use wheelchairs, as well as specific technical solutions to improve accessibility and security of the aforementioned categories of traffic participants.

Keywords: wheelchair access, affordability, safety, footbridges, underpasses

Rad je izložio/-la: Duško Marušić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020