C04
TRANSFER ZNANJA I ISKUSTAVA U FUNKCIJI JAČANJA PROFESIJE U BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA
TRANSFER OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCES FOR THE PURPOSE OF STRENGTHENING THE PROFESSION IN TRAFFIC SAFETY
Đerić Miroslav, Tešić Milan, Bojan Marić, Zoran Andrić
Miroslav, Đ., Milan, T., Marić, B., Andrić, Z., (2016). TRANSFER ZNANJA I ISKUSTAVA U FUNKCIJI JAČANJA PROFESIJE U BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Razvoj bezbjednosti saobraćaja mora biti zasnovan na naučnim i stručnim principima, kako bi mjere i aktivnosti bile efikasnije i dugoročnije. Naučno-obrazovne institucije vrše prenošenje i promociju najnovijih znanja i iskustava u oblasti bezbjednosti saobraćaja na nacionalnom i lokalnom nivou. Transfer znanja na nacionalnom nivou obezbeđuje se kroz međusobnu saradnju fakulteta i instituta, zajednički nastup u međunarodnim i domaćim projektima i organizovanje naučno-stručnih konferencija. Transfer znanja kroz vertikalnu koordinaciju subjekata obezbeđuje se kroz radionice, tematske okrugle stolove i tribine. Naučno-obrazovne ustanove kvalitetnim transferom znanja obezbeđuju pokretačku snagu za shvatanje važnosti problema bezbjednosti saobraćaja usmjerenu na političku javnost, učesnike u saobraćaju i najširu javnost. Na kraju, takav sistemski pristup obezbeđuje jačanje profesije na svim nivoima. U skladu sa navedenim ovaj rad ima za cilj da pokaže ulogu i značaj transfera znanja i iskustava u oblasti bezbjednosti saobraćaja na primjeru Srbije, a u funkciji jačanja profesije u bezbjednosti saobraćaja.

Ključne reči: transfer, znanje, iskustva, bezbjednost saobraćaja

Abstract: The development of traffic safety must be based on scientific and expert principles in order for measures and activities to be more efficient and long-lasting. Scientific and educational institutions transfer and promote latest knowledge and experiences in the area of traffic safety at national and local level. Transfer of knowledge at national level is provided through mutual cooperation between faculties and institutes, joint engagement in international and national projects and organization of scientific conferencies. Transfer of knowledge through vertical coordination of the subject is provided through workshops, thematic round tables and discussion forum. Scientific and educational institutions provide, through quality transfer of knowledge, a driving force in understanding the importance of the traffic safety issue focusing at the political public, traffic participants and the widest public. Finally, such a systematic approach contributes to empowering the profession at all levels. Having in mind the aforementioned, this paper aims at showing the role and importance of the transfer of knowledge and experiences in the area of traffic safety using Serbia as an example, and for the purpose of strengthening the profession in traffic safety.

Keywords: transfer, knowledge, experience, traffic safety

Rad je izložio/-la: Milan Tešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020