D07
UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM U ZONAMA RADOVA NA PUTU I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
WORK ZONES TRAFFIC MANAGEMENT AND TRAFFIC SAFETY
Nataša Ostojić
Ostojić, N., (2016). UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM U ZONAMA RADOVA NA PUTU I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Primarni cilj primene Zakona, Pravilnika, Propisa i Standrada u saobraćaju je povećanje bezbednosti i smanjenje negativnih posledica uz očuvanje efikasnosti. Saobraćajna signalizacija kao sastavni deo koncepta upravljanja direktno utiče na stepen bezbednosti saobraćaja. U želji da se unapredi postojeća regulativa koja propisuje saobraćajnu signalizaciju Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja donelo je Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji i Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova ("Sl.glasnik RS", br. 134/2014). Navedeni pravilnici inovirani su po pitanju definicija, izgleda, šifri znakova, načina njihovog postavljanja, definisanja novih saobraćajnih znakova i sl. Medjutim, treba napomenuti da do donošenja citiranog Pravilnika o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova, nije postojao pravni okvir kojim se propisuje regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se radovi izvode. Radovi na putevima često rezultuju prekide saobraćaja, odnosno redukcijom kapaciteta indukuju zagušenja, povećanu stopu nezgoda, potrošnju goriva i vremenske gubitke. Zbog sve većih saobraćajnih zahteva čak i mali (prostorno i vremenski) intenzitet radova izaziva drastične efekte na uslove u saobraćajnom toku. Prioritetna potreba je da se održi minimalno prihvatljivi nivo usluge uz maksimalnu redukciju rizika od saobraćajnih nezgoda. Savremeni koncepti i strategije formiranja uticajnih zona radova i metode kontrole saobraćaja moraju biti pažljivo planirane i projektovane uz minimiziranje svih negativnih efekata. U radu će se dati kritički osvrt na dosadašnju praksu i novi pravilnik, kao i smernice za primenu savremenih koncepata formiranja uticajne zone radova.

Ključne reči: regulisanje saobraćaja, bezbednost saobraćaja, pravilnik, zona radova

Abstract: The primary goal of the application of laws, regulations, rules and standards in traffic is to increase safety and reduce negative impacts while maintaining efficiency. Traffic signalization as an integral part of the concept of management, has a direct impact on the level of traffic safety. In order to improve the existing legislation which regulates the traffic signalization, Ministry in charge of traffic issued the Rulebook on traffic signs and the Rulebook on traffic management in work zones ("Sl.glasnik RS", No. 134/2014). However, it should be noted that until the adoption of the quoted Rulebook on traffic management in work zones, there was no legal framework that provides traffic regulation on the stretch of road on which the work is performed. Road works often result in traffic interruptions or reduction of capacity, induce congestion, increase rate of accidents, fuel consumption and time loss. Due to increasing traffic demands even a small (space and time) road work causes drastic effects on conditions in the traffic flow. A priority is to maintain a minimum acceptable level of service with a maximum reduction of the risk of traffic accidents. Modern concepts and strategies in formation of influence zone of road works and methods of traffic control must be carefully planned and designed while minimizing any negative effects. This paper will provide a critical review of current practice and the new rules as well as guidelines for the implementation of modern concepts of forming influential zone of road works.

Keywords: traffic control, traffic safety, rulebook, work zone

Rad je izložio/-la: Nataša Ostojić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020