G01
UNAPREĐENJE BAZE PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U SKLADU SA CADAS PREPORUKAMA EVROPSKE KOMISIJE – ZNAČAJ ZA LOKALNU ZAJEDNICU
IMPROVEMENT OF DATABASE ON ROAD ACCIDENTS IN ACCORDANCE WITH CADAS RECOMMENDATIONS OF THE EUROPEAN COMMISSION - IMPORTANCE FOR LOCAL COMMUNITIES
Dragoslav Kukić, Jelena Milošević, Boban Milinković, Rade Cvijović
Kukić, D., Milošević, J., Milinković, B., Cvijović, R., (2016). UNAPREĐENJE BAZE PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U SKLADU SA CADaS PREPORUKAMA EVROPSKE KOMISIJE – ZNAČAJ ZA LOKALNU ZAJEDNICU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Na evropskom nivou podaci o saobraćajnim nezgodama se dostavljaju u CARE bazu podataka o saobraćajnim nezgodama. Evropska komisija je definisala set podataka o saobraćajnim nezgodama – CADaS koji treba da prikupljaju sve zemlje koje dostavljaju podatke u CARE bazu podataka. Agencija za bezbednost saobraćaja je tokom 2014. godine realizovala projekat „Praćenje osnovnih obeležja saobraćajnih nezgoda u Srbiji u skladu sa CADaS preporukama Evropske komisije” koji je imao za cilj usklađivanje seta podataka o saobraćajnim nezgodama koji se evidentira u Srbiji sa preporukama Evropske komisije. Realizacijom Projekta formirana je osnova za rad na unapređenju bezbednosti saobraćaja u Srbiji, kroz unapređenje kvaliteta prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama prilikom vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda. Nakon završetka Projekta, u prvoj polovini 2015. godine izvršena je obuka 413 policijskih službenika saobraćajne policije, u cilju podizanja kvaliteta baze podataka o saobraćajnim nezgodama, koja predstavlja jedan od najznačajnijih elemenata za analizu, praćenje i unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja. U cilju povećanja broja ljudi koji će biti uključeni u sistem prikupljanja podataka u skladu sa CADaS-om, Agencija je krajem 2015. godine realizovala dodatnu obuku policijskih službenika po policijskim upravama. U okviru pomenute obuke izvršeno je konačno usklađivanje sa preporukama Evropske komisije i stvoreni su uslovi za početak evidentiranja podataka o saobraćajnim nezgodama u skladu sa CADaS-om od 01. januara 2016. godine. Prilikom rada sa policijskim službenicima testirane su planirane izmene seta podataka o saobraćajnim nezgodama, i u skladu sa tim su vršena određena unapređenja, a u radu su predstavljene najznačajnije novine i unapređenja seta podataka baze podataka o saobraćajnim nezgodama.

Ključne reči: CADaS, saobraćajne nezgode, baza podataka, uticajni faktori, set podataka

Abstract: At the European level data on road accidents should be submitted in the CARE database on road accidents. The EC has defined a dataset on road accidents – CADaS which should collect all of the countries which submit data in the CARE. RTSA in 2014 implemented the project "Monitoring of basic characteristics of road accidents in Serbia, in accordance with CADaS recommendations of the EC", which aimed at harmonizing datasets on road accidents which are recorded in Serbia with the recommendations of EC. Implementation of the project formed the basis for the road safety improvement in Serbia by improving the quality of data collection on road accidents. In the first half of 2015 the training for 413 traffic police officers was conducted, in order to raise the quality of the database on road accidents, which represents one of the most important elements for analysing, monitoring and improving the road safety system. In order to increase the number of people who will be involved in data collection system in accordance with CADaS, the Agency conducted additional training of police officers at the end of 2015. During the training the final harmonization with recommendations of the EC was completed and there were created conditions for the beginning of recording data on road accidents in accordance with CADaS from 1st January 2016. During the training, planned changes of the database have been tested and certain improvements were made. This paper presents the most important innovations and improvements of the database on road accidents.

Keywords: CADaS, road accidents, database, contributory factors, the dataset

Rad je izložio/-la: Dragoslav Kukić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020