G06
PRIMENA KRIVIČNIH SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA ZA KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U KOLUBARSKOM OKRUGU
USE OF CRIMINAL SANCTIONES AGAINST JUVENILES FOR OFFENCES AGAINST PUBLIC TRAFFIC SAFETY ON THE ROADS OF KOLUBARA DISTRICT
Dragan Obradović
Obradović, D., (2016). PRIMENA KRIVIČNIH SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA ZA KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U KOLUBARSKOM OKRUGU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja su specifična kaznena dela koja predstavljaju ozbiljan društveni problem u Republici Srbiji, ali i globalno. Primenom uobičajenih kazni - krivičnih sankcija u oblasti saobraćaja teško se može postići prevencija saobraćajnih nezgoda, jer se često radi o tzv. situacionim krivcima koji krivična dela pretežno čine iz nehata. Posebno to se odnosi na maloletne učinioce krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Potreba da se na drugi način pristupi jačanju odgovornosti učinilaca ovih krivičnih dela u odnosu na punoletne učinioce krivičnih dela iz ove grupe a da se generalno-preventivno deluje na maloletne učinioce ovih krivičnih dela ali i na druge učinioce krivičnih dela, zahteva da se u sistemu krivičnih sankcija veći značaj da primeni vaspitnih mera, ali i mera bezbednosti prema ovoj kategoriji učinilaca krivičnih dela. To su mere koje bi mogle da budu primenjive za skoro sve slučajeve izvršenja krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja osim onih najtežih, drastičnih situacija kada bi maloletnici izvršili krivična dela pod dejstvom alkohola odnosno psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i tom prilikom prouzrokovali najteže smrtne posledice po druge učesnike u saobraćaju. U ovom radu predstavili smo krivične sankcije koje se primenjuju odnosno mogu primeniti prema maloletnim učiniocima krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Posebnu pažnju smo obratili na izricanje ovih sankcija u odnosu na maloletne izvršioce krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja na području kolubarskog okruga.

Ključne reči: krivična dela, maloletnici, krivične sankcije, vaspitne mere, mere bezbednosti

Abstract: Criminal offenses against public traffic safety are specific criminal acts which constitute a serious social problem in the Republic of Serbia, but also globally. By applying the usual penalties - criminal sanctions in the field of transport is difficult to achieve the prevention of traffic accidents, as it often is called. situational culprits of crimes primarily consist of manslaughter. In particular, this applies to juvenile offenders against public traffic safety. The need to otherwise responsible approaches to strengthening student of these offenses in relation to adult offenders in this group and the general preventive works on juvenile perpetrators of these crimes but also to other offenders, requires that the system of criminal sanctions increasing importance to the implementation of corrective measures, but also measures of security to this category of offenders. That measures that could be applicable for almost all cases of the commission of offenses against public traffic safety but the most serious, drastic situation when juveniles committed crimes under the influence of alcohol or psychoactive controlled substances and on that occasion caused the death the hardest consequences for the other participants in traffic. In this paper we present the criminal sanctions to be applied and can be applied to juvenile offenders against public traffic safety. Special attention was given to the imposition of sanctions in relation to juvenile offenders against public traffic safety in the area of the Kolubara district.

Keywords: crimes, juvenile, criminal penalties, educational measures, security measures

Rad je izložio/-la: Dragan Obradović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020