H03
PONAŠANJA PROFESIONALNIH VOZAČA: MERENJE RIZIČNIH PONAŠANJA VOZAČA KOJI VRŠE PREVOZ OPASNE ROBE U SRBIJI
BEHAVIOURS OF PROFESSIONAL DRIVERS: MEASUREMENT RISK BEHAVIOURS OF DRIVERS WHO PERFORM TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS IN SERBIA
Boris Antić, Dalibor Pešić, Nenad Milutinović, Marko Maslać
Antić, B., Pešić, D., Milutinović, N., Maslać, M., (2016). PONAŠANJA PROFESIONALNIH VOZAČA: MERENJE RIZIČNIH PONAŠANJA VOZAČA KOJI VRŠE PREVOZ OPASNE ROBE U SRBIJI. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Upitnici ponašanja vozača (DBQ) koriste se da ispitaju određena rizična ponašanja vozača. Mali broj istraživanja koristio je ovaj alat da opiše ponašanja profesionalnih vozača. Uzimajući u obzir da nivo bezbednosti saobraćaja u okviru lokalne zajednice u velikoj meri zavisi od ponašanja svih učesnika u saobraćaju, veoma je važno sprovoditi istraživanja ponašanja profesionalnih vozača u saobraćaju. Cilj ovog rada je primena postojeće verzije DBQ upitnika na vozačima koji prevoze opasnu robu u Srbiji. Pored izvršene validacije ovog upitnika na vozačima koji vrše prevoz opasne robe, primenjena verzija DBQ upitnika je poboljšana dodavanjem pitanja vezanih za upotrebu mobilnog telefona u toku vožnje. Upitnik je popunilo 354 ispitanika, koji rade u okviru nekoliko transportnih kompanija u Srbiji. Rezultati su pokazali da su prekršaji i propusti pozitivno povezani sa starošću i mobilnošću vozača. Dok su greške negativno povezane sa godinama vozačkog iskustva. U okviru obrađenog uzorka najmanji broj devijantnih ponašanja su pokazali vozači klase 4 opasne robe, dok su najveći broj devijantnih ponašanja pokazali vozači klase 9 opasne robe. Dobijeni rezultati ovog i sličnih istraživanja, ukazuju bliže u kom smeru je potrebno unapređivati bezbednost saobraćaja u lokalnim zajednicama, odnosno koje teme je potrebno obraditi na seminarima unapređivanja znanja profesionalnih vozača u saobraćaju.

Ključne reči: DBQ upitnik, ponašanja, vozači opasne robe, Srbija, faktorska analiza

Abstract: Driver behaviour questionnaire (DBQ) are used to examine determined risky driving behaviours. Small number of studies has used that tool to describe the behaviour of professional drivers. Considering the fact that the level of traffic safety within the local community heavily depends on the behaviour of all road users, it is very important to conduct research behaviour of professional drivers in traffic. The aim of this paper is the application of existing versions DBQ questionnaires to drivers who transport dangerous goods in Serbia. In addition to the completed validation of the questionnaire to drivers who do transportation of dangerous goods, applied DBQ version of the questionnaire was also improved by the addition of questions related to the use of mobile phones while driving. The questionnaire was completed by 354 respondents, who works in the framework of several transport companies in Serbia. The results showed that the violations and lapses positively associated with age and mobility of drivers. On the other hand, errors were negatively correlated with the years of driving experience. Within the processed sample the smallest number of deviant behaviour showed drivers class 4 dangerous goods, while the largest number of deviant behaviour drivers of class 9 dangerous goods. The results of this and similar researches indicate closer to the direction in which it is necessary to improve safety in local communities, and which topics should be covered in seminars to improve knowledge of professional drivers in traffic.

Keywords: DBQ questionnaire, behaviour, drivers of dangerous goods, Serbia, factor analysis

Rad je izložio/-la: Marko Maslać


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020