I11
ANALIZA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U ZAVISNOSTI OD DEMOGRAFSKIH OBELEŽJA, EKONOMSKOG STANDARDA STANOVNIŠTVA I STAROSTI VOZILA
CONDITION ANALYSIS OF ROAD SAFETY IN LOCAL GOVERMENTS IN DEPENDING OF THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, ECONOMIC STANDARDS OF POPULATION AND VEHICLES AGE
Miladin Nešić, Dane Subošić, Miroslav Rosić, Filip Filipović, Nebojša Arsov
Nešić, M., Subošić, D., Rosić, M., Filipović, F., Arsov, N., (2016). ANALIZA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U ZAVISNOSTI OD DEMOGRAFSKIH OBELEŽJA, EKONOMSKOG STANDARDA STANOVNIŠTVA I STAROSTI VOZILA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Analiza stanja bezbednosti saobraćaja je deo praćenja stanja bezbednosti saobraćaja koje doprinosi uspostavljanju sistema bezbednosti saobraćaja i upravljanju bezbednošću saobraćaja na određenom području. Sa aspekta demografskih obeležja u radu je izvršena analiza vrednosti relativnih pokazatelja koji uzimaju u obzir broj stanovnika. Takođe, analizirana je i vrednost ponderisanog javnog rizika u zavisnosti od starosti stanovništva. Analiza stanja bezbednosti saobraćaja iz ugla ekonomskog standarda stanovništva, vršena je poređenjem indeksa razvijenosti lokalnih samouprava i vrednosti ponderisanog javnog rizika, sa polaznom hipotezom da područje koje ima nepovoljniju poziciju sa aspekta ekonomskog standarda stanovništva ima i nepovoljniju poziciju posmatrano sa aspekta bezbednosti saobraćaja. U okviru analize bezbednosti saobraćaja u zavisnosti od starosti vozila, analiziran je uticaj prosečne starosti voznog parka i procenat mladih putničkih automobila u odnosu na vrednost ponderisanog javnog rizika.

Ključne reči: demografska obeležja, ekonomski standard, starost vozila, bezbednost saobraćaja

Abstract: Condition analysis of road safety is a part of the monitoring of road safety which contributes to establishing a system of road safety and road safety management in the given area. Regarding demographic characteristics of the paper has analyzed the values of relative indicators that take into consideration the number of inhabitants. Also, has been analyzed the value of public risk weighted depending on the age of the population. Condition analysis of road safety from the point of economic standards of the population, was used to compare the development index of local governments and weighted public risk values, with the starting hypothesis that the area has a bad situation in terms of the economic standard of the population has a bad situation from the aspect of road safety. The analysis of road safety, depending on the vehicle age, the influence of the average age of the fleet and the percentage of young passenger cars in relation to the value of weighted public risk.

Keywords: demographic characteristics, economic standard, age of the vehicle, road safety

Rad je izložio/-la: Filip Filipović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020