Đ01
METOD ZA ANALIZU STEPENA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA
METHOD FOR THE ANALYSIS OF THE STAGE OF TECHNICAL DATA OF THE VEHICLE
Vladan Popović
Popović, V., (2019). METOD ZA ANALIZU STEPENA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Bezbednost saobraćaja pored faktora čovek, put i okruženje, suštinski zavisi i od faktora vozilo. Imajući to u vidu, brojna istraživanja su posvećena razvijanju modela kojima se može oceniti nivo tehničke ispravnosti vozila. Modeli koji tehničku ispravnost ne posmatraju isključivo u smislu, ispravno/neispravno, definišu stepen ispravnosti vozila. Istraživanje opisano u ovom radu je zasnovano na fuzzy logici u cilju utvrđivanja stepena tehničke ispravnosti vozila. U tu svrhu definisani su fuzzy skupovi kočnog koeficijenta, razlike sila kočenja i osvetljenosti dugog svetla. S obzirom na to, predmetni sistem čine tri ulazne promenljive i definisana su 27 fuzzy pravila. Uzorak su činili podaci sa tehničkih pregleda vozila kategorije M1 – putničko vozilo. Najveći stepen tehničke ispravnosti je bio 0.8415, a najmanji 0.6000 (izuzimajući vozila koja su tehnički neispravna). Ovo i slična istraživanja mogu biti korisna donosiocima odluka u lokalnim zajednicama kada je reč o aktivnostima vezanim za utvrđivanje postojećeg stanja u oblasti tehničke ispavnosti vozila, a time i aktivnostima u pogledu predloga odgovarajućih mera.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Tehnička ispravnost vozila, Fuzzy logika, Fuzzy skup, Lokalna zajednica.

Abstract: The safety of traffic along the factors of man, path and environment, depends essentially on the vehicle factor. With this in mind, numerous studies are devoted to developing models that can assess the level of roadworthiness of vehicles. Models that do not observe roadworthiness exclusively in terms of, correctly / incorrectly, define the degree of correctness of the vehicle. The research described in this paper is based on the fuzzy logic in order to determine the degree of roadworthiness of the vehicle. For this purpose, fuzzy sets of braking coefficient, differential braking force and high beam illumination are defined. In view of this, the subject matter the system consists of three input variables and 27 fuzzy rules are defined. The sample was compiled from the technical inspection of vehicles of category M1 - passenger vehicle. The highest degree of roadworthiness was 0.8415, and the smallest was 0.6000 (excluding vehicles that were technically defective). This and similar research may be useful to decision makers in local communities when it comes to activities related to determining the current state of the roadworthiness, and thus to the activities related to the proposal of appropriate measures.

Keywords: Traffic safety, Technical vehicle safety, Fuzzy logic, Fuzzy sets, Local community.

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020