P15
FORMIRANJE MERNOG INSTRUMENTA U POSTUPKU IZUČAVANJA PONAŠANJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ZASNOVANIH NA METODI SAMOPROCENE
FORMATION OF A MEASURING INSTRUMENT IN THE PROCESS OF RESEARCH BEHAVIOURS ОF ROAD USERS BASED ON A SELF-ASSESSMENT METHOD
Marko Maslać, Boris Antić, Nenad Milutinović
Maslać, M., Antić, B., Milutinović, N., (2019). FORMIRANJE MERNOG INSTRUMENTA U POSTUPKU IZUČAVANJA PONAŠANJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ZASNOVANIH NA METODI SAMOPROCENE. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: U procesu definisanja postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja na odabranom podrčju, neophodno je sprovesti postupak ocene nivoa bezbednosti saobraćaja koji se zasniva na merenjima odabranih pokazatelja. Pokazatelj koji u sebi sadrži veliki broj informacija značajnih za ocenu nivoa bezbednosti saobraćaja su ponašanja učesnika u saobraćaju. Proučavanje ponašanja putem metoda samoprocene, široko je priznato kao validno merenje u nauci. Jedan od najznačajnih koraka metoda samoprocene predstavlja formiranje mernog instrumenta, na osnovu koga se vrši kvantifikovanje dobijenih podataka u istraživanju ponašanja. Merni instrumenti formiraju se na osnovu tehnika multivarijantne statističke analize i omogućavaju dobijanje sveobuhvatnih, kvalitetnih i pouzdanih rezultata istraživanja. Primenom intervalnih skala u mernom instrumentu formiraju se skale ponašanja koje omogućavaju merenje ponašanja u konkretnom istraživanju. Implementacija formiranih mernih instrumenata ponašanja sprovedena je u dva nezavisna istraživanja, a najvažniji rezultati prikazani su u radu. Merenjem ponašanja učesnika u saobraćaju dolazi se do značajnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja, što predstavlja osnovu za proces upravljanja bezbednošću saobraćaja, odnosno za procese odlučivanja i preventivnog delovanja u bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: ponašanja, učesnici u saobraćaju, pokazatelji, merni instrument, skale ponašanja

Abstract: In the process of defining the current state of road safety in the selected area, it is necessary to conduct a process evaluation of safety level based on measurements of selected indicators. An indicator that contains a large number of information important for assessing the level of traffic safety is the behavior of road users. Studying behavior through self-assessment methods is widely recognized as a valid measurement in science. One of the most important steps of the self-assessment method is the formation of a measuring instrument, on the basis of which the quantification of the obtained data in the behavioral survey is carried out. Measuring instruments are formed on the basis of multivariate statistical analysis techniques and enable the acquisition of comprehensive, high-quality and reliable research results. The use of interval scales in a measuring instrument creates a scale of behavior that allows measurement of behavior in a particular research. Implementation of formed measurement behavioral instruments was conducted in two independent behavioral studies, and the most important results are presented in the paper. Measuring behavior of road users leads to significant indicators of traffic safety, which is the basis for the traffic safety management process, that is, for decision-making processes and preventive actions in traffic safety.

Keywords: behaviors, road users, indicators, measuring instruments, scale behavior

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020