P11
KOORDINACIJA I KOOPERACIJA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA- ZNAČAJ I UOČENI PROBLEMI U REPUBLICI SRPSKOJ
COORDINATION AND COOPERATION IN THE ROAD SAFETY SYSTEM- IMPORTANCE AND IDENTIFIED PROBLEMS IN THE REPUBLIKA SRPSKA
Milija Radović, Milka Dubravac, Milan Tešić
Radović, M., Dubravac, M., Tešić, M., (2019). KOORDINACIJA I KOOPERACIJA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA- ZNAČAJ I UOČENI PROBLEMI U REPUBLICI SRPSKOJ. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Potrebe za poboljšanjem bezbednosti saobraćaja na putevima su sve veće i teško ih je ispunjavati ukoliko ne postoje kapaciteti, kao i koordinacija i kooperacija između ključnih subjekata. U tom smislu, problem bezbednosti saobraćaja je naglašen na globalnom nivou, kroz usvajanje globalnih ciljeva održivog razvoja, pratećih indikatora i formiranje UN-ovog fonda za bezbednost saobraćaja. Na nacionalnom nivou, zemlje su dužne da sprovode naučne i stručne principe bezbednosti saobraćaja. Da bi se postigli definisani ciljevi te realizovale vrlo efiktivne mere, koordinacija i kooperacija između svih subjekata mora biti na visokom nivou. Dosadašnja iskustva u radu Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske pokazala su da sistem bezbednosti saobraćaja u najvećoj meri zavisi od razumevanja problema, znanja i posvećenosti, te spremnosti na zajedničko delovanje, ključnih osoba zaposlenih kako u subjektima bezbednosti saobraćaja na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou. Ovim radom se želi dati osvrt na značaj koordinacije između subjekata bezbednosti saobraćaja prilikom realizacije jednog zajedničkog cilja i kooperacije tako da svaki subjekat zna svoj zadatak u realizaciji koordinisane aktivnosti. U radu su predstavljeni modeli saradnje uz primere dobre i loše koordinacije i kooperacije između subjekata na nacionalnom i na lokalnom nivou. Uporednom analizom dat je pregled subjekata, nivoa koordinacije i kooperacije sa Agencijom i realizovanih zajedničkih aktivnosti po oblastima kao npr. izrada zakonskih i podzakonskih akata, realizacija preventivnih aktivnosti i finansiranje. Na osnovu dobijenih rezultata, data je preporuka za definisanje indikatora saradnje između ključnih subjekata, koji će doprineti rešavanju zajedničkih problema za većinu teritorija u regionu Zapadnog Balkana.

Ključne reči: zemlje Zapadnog Balkana, bezbednost saobraćaja, koordinacija, kooperacija, ključni subjekti

Abstract: The need to improving the road safety is increasing and it is difficult to meet them if there are no capacities, and coordination and cooperation between key RS stakeholders. The problem of RS is highlighted from the global level, through the adoption of global SDGs, accompanying indicators and the establishment of the UN's RS Trust Fund. The countries are obliged to implement professional principles of RS. In order to achieve the defined goals and realize very effective measures, coordination and cooperation between all stakeholders must be at a high level. Previous experiences in the work Traffic Safety Agency of the Republika Srpska have shown that the RS system depends to a large extent on employees at the local level and their commitment. This paper aims to give a review of the importance of coordination between the RS stakeholders in the realization of a common goal and cooperation so that each stakeholders knows his task in the realization of coordinated activities. The models of cooperation are presented in the paper on examples of good and bad coordination and cooperation between the RS stakeholders. Comparative analysis gives an overview of stakeholders, levels of coordination and cooperation with the Agency and realized joint activities by areas such as: drafting of laws and by-laws, realization of preventive activities and financing. The recommendation was given for the definition of indicators of cooperation between key stakeholders, which will contribute to resolving common problems for most of the territories in the WB countries.

Keywords: Western Balkan countries, traffic safety, coordination, cooperation, road safety stakeholders

Rad je izložio/-la: Milan Tešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020