V02
PROCENA RIZIKA KOD TRANSPORTA OPASNIH MATERIJA
ASSESSMENT OF RISK FOR TRANSPORTING HAZARDOUS MATERIALS
Venezija Ilijazi, Aleksandra Vulović, Jelena Lamovec, Stevo Jaćimovski
Ilijazi, V., Vulović, A., Lamovec, J., Jaćimovski, S., (2019). PROCENA RIZIKA KOD TRANSPORTA OPASNIH MATERIJA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Hemijske katastrofe su obično povezane sa sistemima snabdevanja, transporta ili skladištenja opasnih materija i mogu izazvati jako zagađenje atmosfere. Upravljanje rizikom od potencijalnih katastrofa pri transportu opasnih materija predstavlja proces analize koji bi sprečio ugrožavanje velikog broja ljudi, imovine, životne sredine i prirodnih resursa. U vezi s tim neophodno je pravovremeno predvideti način širenja zagađujućih materija, njihove koncentracije, brzinu i smer širenja s ciljem preciznog vremenskog upozorenja ili eventualne evakuacije stanovništva. Ovaj rad analizira i upoređuje teoriju i primenu izabranog Gausovog modela disperzije i softverskog modela ALOHA za slučaj oslobađanja opasnih materija usled incidenta pri transportu. Rezultati dobijeni primenom modela su važni za zaključke procene, prepoznavanja, analize i upravljanje rizikom.

Ključne reči: zagađenje vazduha, hemijske udesi, transport, procena rizika

Abstract: Chemical disasters are usually associated with the supply, transport or storage of hazardous substances and can cause severe atmospheric pollution. Managing the risk of potential disasters in the transport of dangerous goods is an analysis process that would prevent the threat of a large number of people, property, the environment and natural resources. In this regard, it is necessary to predict in a timely manner the way in which pollutants are disseminated, their concentration, speed and direction of spreading with the aim of precise weather warnings or possible evacuation of the population. This paper analyzes and compares the theory and application of the selected Gaussian model of dispersion and the software model ALOHA in the case of releasing hazardous materials due to transport incidents. The results obtained by applying the model are important for the conclusions of assessment, recognition, analysis and risk management.

Keywords: Air pollution, Chemical accidents, Transport, Risk assessment

Rad je izložio/-la: Venezija Ilijazi


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020