A08
BENČMARKING BEZBEDNOSTI DECE U ZONAMA OSNOVNIH ŠKOLA
BENCHMARKING OF ROAD SAFETY OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL ZONES
Darko Petrović, Miloš Tučić, Petar Krasić, Bojan Tomić
Petrović, D., Tučić, M., Krasić, P., Tomić, B., (2019). BENČMARKING BEZBEDNOSTI DECE U ZONAMA OSNOVNIH ŠKOLA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Nacionalnom Strategijom bezbednosti saobraćaja bezbednost dece definisana je kao jedan od prioritetnih ciljeva. Lokalne samouprave ulažu značajne napore kako bi unapredile bezbednost dece u zonama osnovnih škola. Uprkos realizovanim brojnim merama i ugradnje dodatnih elemenata saobraćajne signalizacije opšti utisak je da postoji još puno prostora za unapređenje zona osnovnih škola. Ovaj rad predstavlja model benčmarkinga bezbednosti zone osnovnih škola, sa krajnjim ciljem da se prepoznaju pozitivni primeri u praksi koji bi bili uzor za dalji rad. Predstavljeni model treba da dodatno motiviše donosioce odluka na lokalu da analiziraju i unaprede zone osnovnih škola, kao i da promovišu najbolje primere. Model podrazumeva sagledavanje svih ključnih elemenata saobraćajne infrastrukture i njihovu usaglašenost kretanjem dece, pri čemu grupa eksperata evidentira i procenjuje sve detalje. Prepoznavanje mogućnosti za unapređenje treba da bude podrška sistemu upravljanja bezbednošću saobraćaja na lokalu. Benčmarkovanje bezbednosti osnovnih škola treba da skrene dodatnu pažnju na bezbednost dece u ovoj zoni, stručnoj javnosti, političkim subjektima, ali i roditeljima čija deca tu školu pohađaju.

Ključne reči: benčmarking, osnovne škole, lokalna samuprava, upravljanje

Abstract: The National Safety Strategy for Traffic Safety is defined as one of the priority goals. Local governments are making significant efforts to improve the safety of children in primary school zones. Despite the numerous measures implemented and the installation of additional elements of traffic signaling, the general impression is that there is still plenty of room for improvement of primary school zones. This paper presents a benchmarking model for the security of the elementary school area, with the ultimate goal of recognizing positive examples in practice that would serve as a role model for further work. The model presented should further motivate decision makers at the local level to analyze and improve primary school zones, as well as to promote best practices. The model implies consideration of all the key elements of the transport infrastructure and their compliance with the movement of children, with a group of experts recording and evaluating all the details. Identifying opportunities for improvement should be support to the traffic management system at the local site. The security of primary schools should pay extra attention to the safety of children in this zone, the professional public, political subjects, and parents whose children attend the school.

Keywords: benchmarking, primary schools, local self-government, management

Rad je izložio/-la: Darko Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020