G01
PREDLOG AUTOMATIZACIJE PROCESA MAPIRANJA RIZIKA NA MREŽI PUTEVA
PROPOSAL FOR THE AUTOMATION OF THE PROCESS OF RISK MAPPING ON THE ROAD NETWORK
Ivana Subotić, Dragoslav Kukić, Boban Milinković, Dragana Nojković
Subotić, I., Kukić, D., Milinković, B., Nojković, D., (2019). Predlog automatizacije procesa mapiranja rizika na mreži puteva. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Značaj poznavanja rizika na celokupnoj putnoj mreži je prepoznato od strane mnogih institucija koje se bave bezbednošću saobraćaja, pa se tako u velikom broju država mapiranje rizika nalazi u pravnoj legislativi koja uređuje oblast drumskog saobraćaja. Iz istog razloga, navedeni alat se našao i u direktivi Evropske komisije koja uređuje oblast upravljanja bezbednošću putne infrastrukture, 96/2008/EC. Kako je Republika Srbija država koja prati najbolju praksu u oblasti bezbednosti saobraćaja, navedeni alat je pronašao svoje mesto i u Zakonu o putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018), u kom je predviđeno sprovođenje navedenog alata na mreži državnih, i na mreži lokalnih puteva. S obzirom da je predviđeno da se alat primenjuje periodično bez obzira o kojoj putnoj mreži je reč, prepoznat je značaj za automatizaciju navedenog procesa. U radu je predstavljan predlog za automatizaciju procesa mapiranja rizika na teritoriji Republike Srbije za mrežu državnih puteva, kao i analiza mogućnosti automatizacije procesa na mreži lokalnih puteva.

Ključne reči: savremeni alat, mapiranje rizika, upravljač puta, mreža državnih puteva, mreža lokalnih puteva

Abstract: The importance of knowing the risk on the entire road network has been recognized by many institutions dealing with road safety, so in many countries, risk mapping is the part of legislation that regulates the area of road traffic. For the same reason, this tool was also included within the Directive of European Commission that regulates the area of road infrastructure safety management, 96/2008/EC. Since the Republic of Serbia is the country that follows the best practice in the field of road safety, the mentioned tool has also found its place in the Law on Roads (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 41/2018), which envisages the implementation of this tool on the network of state and local roads. Since it is envisaged to apply this tool periodically regardless of the type of road network, the importance of automatization of this process has been recognized. In this paper was presented a proposal for the automation of the process of risk mapping in the Republic of Serbia for the state road network, as well as the analysis of the possibility of automation of the process on the local road network.

Keywords: modern tool, risk mapping, road authority, state road network, local road network

Rad je izložio/-la: Dragana Nojković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020