A01
UPRAVLJANJE SISTEMOM BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA NIVOU GRADA BEOGRADA - ISKUSTVA SEKRETARIJATA ZA SAOBRAĆAJ
MANAGEMENT OF ROAD SAFETY SYSTEM AT THE CITY OF BELGRADE - THE EXPERIENCE OF THE SECRETARIAT FOR TRANSPORT
Dušan Rafailović, Slaviša Živković, Andrijana Pešić
Rafailović, D., Živković, S., Pešić, A., (2015). Upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja na nivou grada Beograda - iskustva Sekretarijata za saobraćaj. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja uspostavlja se prvenstveno na nacionalnom nivou, a zatim na lokalnom nivou. Na nacionalnom nivou neophodno je jačati političku i stručnu odgovornost nadležnih, neophodno je obezbediti stabilan i kontinuiran izvor finansiranja bezbednosti saobraćaja, razviti institucionalne kapacitete itd. Sa druge strane, na lokalnom nivou potrebno je da postoje: stabilno lokalno telo za bezbednost saobraćaja (savet, komisija i sl.), spremno osoblje koje će odgovarati svakom zadatku, raspoloživa finansijska sredstva, strateška dokumenta i akcioni planovi za unapređenje bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou. Svaka lokalna zajednica, koja ima obezbeđen namenski izvor finansiranja bezbednosti saobraćaja i formirano telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja, ima dovoljno razloga i mogućnosti da postavi svoje ciljeve u oblasti bezbednosti saobraćaja. U skladu sa definisanim ciljevima neophodno je pripremiti i težiti realizaciji programa bezbednosti saobraćaja. U ovom radu su prikazana iskustva Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za saobraćaj na uspostavljanju sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja kroz sistem praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, sistem planiranja i sistem realizacije aktivnosti na unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Upravljanje bezbednošću saobraćaja, lokalna zajednica, grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj

Abstract: Road Safety Management System is established primarily at the national level and then at the local level. At the national level, it is necessary to strengthen the political and professional responsibility of the authorities, it is necessary to provide a stable and continuous source of road safety funding, develop institutional capacity and so on. On the other hand, at the local level, there should be: a stable local body for Traffic Safety (Council, Commission, etc.), the staff ready to suit any task, available financial resources, strategic documents and action plans for improving traffic safety at local level. Each local community, which has a dedicated source of road safety funding, which has a road safety body to coordinate with road safety issues, also has a sufficient reason and the ability to set their goals in the field of traffic safety. In accordance with the defined goals, it is necessary to prepare and aspire for the realization of the program of road safety. This paper presents the experience of the City of Belgrade - Secretariat for Transport in establishing the road safety management system through monitoring of traffic safety, system of planning and system of implementation of activities aimed at improving road safety.

Keywords: Road safety management, local community, the city of Belgrade, Secretariat for Transport

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020