F04
PRILAGOĐENOST SAOBRAĆAJNOG SISTEMA SLEPIM I SLABOVIDIM OSOBAMA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
ADJUSTMENT OF TRANSPORT SYSTEM FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PERSONS IN TERMS OF TRAFFIC SAFETY IN BELGRADE
Adrijana Tapavički, Mara Pejić, Jovana Petrović
Tapavički, A., Pejić, M., Petrović, J., (2015). Prilagođenost saobraćajnog sistema slepim i slabovidim osobama sa aspekta bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Beograda. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Da bi se kvalitetno upravljalo bezbednošću saobraćaja prvenstveno treba shvatiti zakonitosti sistema čovek-vozilo-put-okruženje. Automobilska industrija je toliko napredovala da ostaje jako malo toga što bi se moglo unaprediti kod vozila. Stoga je potrebno pažnju usmeriti na ostala tri faktora sistema. Ono čime se ovaj radi bavi jeste čovek, ali čovek sa oštećenjima vida, na putu i u okruženju koji mu nisu dovoljno prilagođeni. Osnovni cilj rada je skretanje pažnje na osobe sa oštećenjima vida kao učesnike u saobraćaju i povećanje njihove bezbednosti i mobilnosti. Korišćen je metod dubinskog intervjua (sa osobama sa oštećenjima vida) i obavljeno terensko istraživanje na teritoriji grada Beograda. Rezultati istraživanja pokazuju da je stanje i broj audio-taktilnih uređaja na jako lošem nivou, kao i da se osobe sa oštećenjima vida retko odlučuju da samostalno izađu na ulicu. Još jedan problem je nepostojanje stručnih lica i programa koji bi obučili osobe sa oštećenjima vida za samostalno kretanje. S obzirom na činjenicu da je u Srbiji broj slabovidih i slepih osoba veći od 12000 potrebno je sprovesti određene mere kako bi oni, kao učesnici u saobraćaju bili bezbedniji i mobilniji.

Ključne reči: slepi i slabovidi, pešaci, saobraćajni sistem, bezbednost saobraćaja, mobilnost

Abstract: In order to manage road safety it is necessary to understand the system human-vehicle-road-environment. The automobile industry is so advanced that it remains very little that could be improved with the vehicle. Therefore, it is necessary to focus attention on the other three factors of the system. This paper is focused on a man, but a man with vision impairments on the road and in the environment that wasn’t sufficiently adapted to him. The main objective of this paper is to draw attention to people with visual impairments as road users and increase their safety and mobility. It was used the method of depth interviews (with people with visual impairments) and conducted field research on the territory of Belgrade. The research results show that the condition and number of audio-tactile devices is on a very poor level, as well as that the people with visual impairments rarely decide to go out alone. Another problem is the lack of professionals and programs to train people with vision impairments for independent movement. Due to the fact that in Serbia the number of visually impaired and blind persons is greater than 12000, it is necessary to implement certain measures so that they can feel safer and more mobile as traffic participants.

Keywords: blind and visually impaired, pedestrians, transport system, road safety, mobility

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020