B10
NEZAVISNE OCENE UTICAJA PUTA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM PEŠAKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE ROAD IMPACT ON THE OCCURRENCES OF PEDESTRIANS ACCIDENTS IN THE CITY OF BELGRADE
Nenad Marković, Milan Vujanić, Dalibor Pešić, Boris Antić
Marković, N., Vujanić, M., Pešić, D., Antić, B., (2016). NEZAVISNE OCENE UTICAJA PUTA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM PEŠAKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Za preventivno delovanje u bezbednosti saobraćaja neophodno je na adekvatan način sagledati uticaj svakog od pojedinačnih faktora (čovek-vozilo-put-okolina) na nastanak saobraćajne nezgode i njene posledice. Faktor put je gotovo uvek prisutan u nastanku saobraćajnih nezgoda, ne retko kao uzročnik ali znatno češće kao faktor koji je imao uticaja samostalno ili u sadejstvu sa nekim od preostalih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda. Adekvatnim prepoznavanjem uticaja faktora put na nastanak nezgoda, moguće je razviti modele i unaprediti izgled i stanje puta na karakterističnim mestima, na koji način bi bilo predupređeno stvaranje opasnosti u saobraćaju. Za kvalitetno sagledavanje uticaja faktora put na nastanak saobraćajnih nezgoda na teritoriji grada Beograda u toku 2014. godine su sprovedene dubinske analize svih saobraćajnih nezgoda u kojima su pešaci zadobili smrtne povrede, kao i dubinske analize svih nezgoda u periodu od 2010. do 2014. godine u kojima su deca smrtno stradala. Sprovođenjem dubinskih analiza posebno je obrađivan uticaj puta na nastanak saobraćajne nezgode, kroz utvrđivanje njegovog uticaja na nastanak, doprinos nastanku ili težini posledica saobraćajnih nezgoda. Prepoznati su određeni elementi faktora put, koji su bili dominantni i koji su najčešće bili prisutni na mestima nezgoda sa pešacima, pa je na osnovu toga utvrđen procentualni uticaj pojedinih elemenata faktora put na nastanak saobraćajnih nezgoda sa učešćem pešaka na teritoriji grada Beograda. Smanjena preglednost i uticaj bočnih smetnji u zonama gde su nastale saobraćajne nezgode sa pešacima su prepoznati kao dominantni elementi faktora put, sa preko 80% zastupljenosti kod svih nezgoda sa pešacima i 100% zastupljenosti u nezgodama sa učešćem dece pešaka.

Ključne reči: Nezavisne ocene, dubinska analiza, poginula lica, pešaci, deca, saobraćajna nezgoda

Abstract: For preventive action in road safety it is necesarry to consider the influence of each factor (human-vehicle-road-environment) in an adequate way on occurence of traffic accidents and their consequences. Road factor is almost always present in the occurence of traffic accidents, rarely as a cause but more often as a factor that had influence on occurence of traffic accidents either independently or in synergy with other remaining factors. Adequate recognition of influence of road factor on occurence of accidents, it’s possible to develop models and improve layout and road condition on characteristic locations in which way hazards in traffic would be prevented. For good understanding of influence of road factor on occurence of traffic accidents, in-depth analysis of all traffic accidents in the city of Belgrade in which pedestrians suffered fatal injuries in 2014, as well as in-depth analysis of all accidents in which children suffered fatal injuries in the period of 2010. of 2014. were conducted. By conducting in-depth analysis it was possible to specially analyze influence of road factor on occurence of traffic accidents through identifying it’s influence on occurence of accident, contribution to occurence of accident or injury severity of traffic accident. Certain elements of factor road were identified, which were dominant and most often present at the place of accidents with pedestrians. Based on that, the percentage influence of certain elements of factor road on occurence of traffic accidents vehicle-pedestrian in the city of Belgrade were determined. Reduced sight distance and influence of lateral obstacle in zones where traffic accidents with pedestrians occured were identified as a dominant elements of factor road, with presence of over 80% in all accidents with pedestrians and 100% in all accidents that involved children as pedestrians.

Keywords: Independent assessment, in-depth analysis, casualty, pedestrians, children, car accident

Rad je izložio/-la: Nenad Marković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020