C05
GENERALNA ANALIZA PREKORAČENJA BRZINA NA DRŽAVNIM DVOTRAČNIM PUTEVIMA U SRBIJI
EXCEEDING SPEED LIMIT ON STATE TWO-LANE ROADS IN SERBIA – GENERAL ANALYSIS
Vladan Tubić, Marina Milenković, Draženko Glavić, Marijo Vidas
Tubić, V., Milenković, M., Glavić, D., Vidas, M., (2016). GENERALNA ANALIZA PREKORAČENJA BRZINA NA DRŽAVNIM DVOTRAČNIM PUTEVIMA U SRBIJI. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Ograničenja brzine predstavljaju važan element svake politike upravljanja brzinama. Međutim, postavljanje ograničenja brzina ne znači automatski poštovanje zahtevanih brzina od strane vozača. Neadekvatno postavljeno ograničenje brzine predstavlja jedan od razloga zašto vozači prekoračuju brzinu. Cilj ovog rada je da se analizira podobnost postavljenih ograničenja brzina i poštovanje od strane vozača na državnim dvotračnim putevima u Srbiji. Od 480 savremenih automatskih brojača koji detektuju i brzine saobraćajnog toka na vangradskoj putnoj mreži Srbije, u fokusu ovog rada je 45 lokacija koje pokrivaju 405 km mreže i uzorak od 135.988.980 vozila. Empirijskim istraživanjima su utvrđene vrednosti ograničenja brzina na izabranim lokacijama i vrednosti maksimalnih brzina toka. Upoređivanjem brzina vozila sa automatskih brojača sa postavljenim ograničenjima brzine, utvrđeno je da 71% (96.164.383) vozača ne poštuje postavljeno ograničenje brzine. U radu su takođe, korišćenjem analitičkih modela i metoda, utvrđene slobodne brzine vozila, eksploatacione brzine toka, realne eksploatacione brzine vozila sa ABS-a i analizirane razlike između slobodnih i ograničenih brzina. Istraživanje je pokazalo da što je razlika između slobodne i ograničene brzine veća to je i procenat vozača koji ne poštuju ograničenje brzine veći. Brzina vozila predstavlja srž problema u bezbednosti saobraćaja, i stoga upravljanje brzinama mora predstavljati kompromis između bezbednosti i efikasnosti saobraćaja. Sumarni rezultati ovog rada ukazuju na dominantnu nepodobnost postavljenih ograničenja i potrebu za preispitivanjem kompletnog koncepta upravljanja brzinama.

Ključne reči: dvotračni putevi, automatski brojači, ograničenje brzine, slobodne brzine, eksploatacione brzine

Abstract: Speed limits are an important element of any speed management policy. However, setting a limit does not automatically result in the required speed behavior. One of the reasons why drivers exceed the speed limit is an inadequately posted speed limit. The aim of this paper is to examine the suitability of the posted speed limits and the compliance of the drivers with the posted speed limits on state two-lane roads in Serbia. Out of the 480 modern ABS detecting the speed on the road network in Serbia, this paper focuses on 45 locations which cover 405 km of the network and a sample of 135.988.980 vehicles. Empirical research has determined the values of speed limits at the selected locations and the values of the maximum speed in traffic flow. Comparing the vehicle speeds obtained from the ABS with the posted speed limits, it has been determined that 71 % (96.164.383) of the drivers do not comply with the posted speed limit. Furthermore, using analytical models, the paper has determined free-flow speeds of vehicles, operational speed of the flow, real speed of the vehicle from automatic speed counters and the analyzed difference between the free-flow and limited speeds. The research has shown that the bigger the difference between the free-flow and limited speed is, the greater percentage of the drivers do not comply with the speed limits. The results of this paper indicate the dominant unsuitability of the posted speed limits and the necessity of reviewing the complete concept of speed management.

Keywords: two-lane roads, automatic speed counters, speed limit, free-flow speed, operational speed

Rad je izložio/-la: Marina Milenković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020