D08
PLANOVI ZA PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U SKLOPU REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA
ROAD SAFETY PLANS AS PART OF REGULAR ROAD MAINTENANCE
Goran Radosović, Marko Ševrović, Davor Brčić, Bojan Jovanović
Radosović, G., Ševrović, M., Brčić, D., Jovanović, B., (2016). PLANOVI ZA PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U SKLOPU REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U ovome radu prikazani su osnovni koraci razvoja planova investiranja za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u sklopu redovnog održavanja cesta. Kako bi se osigurao kvalitetan i ekonomski učinkovit sustav održavanja cesta potrebno je razviti odgovarajući plan investiranja u provođenje mjera sanacije te ga integrirati u postojeći model redovitog održavanja cestovne mreže čime će se osiguriti detekcija kritičnih elemenata cestovne mreže te optimalna alokacija raspoloživih novčanih sredstava u provođenje odgovarajućih mjera sanacije radi postizanja maksimalnog smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim i teško ozlijeđenim osobama te pratećih eksternih troškova. Rangiranjem utvrđenih opasnih mjesta na temelju utvrđenih vrijednosti omjera koristi i troškova moguće je utvrditi prioritete za provođenje definiranih mjera sanacije na pojedinim segmentima promatrane cestovne mreže. Na takav se način osigurava da se raspoloživa novčana sredstava prvenstveno iskoriste za sanaciju kritičnih elemenata cestovne mreže, dok se preostala opasna mjesta saniraju u sekundarnoj fazi procesa održavanja. Ovakav pristup osigurava postizanje optimalnog iskorištenja trenutno raspoloživih novčanih sredstva sa maksimizacijom relevantnih sigurnosnih parametara cestovne mreže i minimizacijom troškova generiranih nastankom prometnih nesreća i ostalih incidentnih situacija u cestovnom prometnom sustavu.

Ključne reči: sigurnost cestovnog prometa, planovi, sanacija opasnih mjesta, analiza troškova i koristi

Abstract: In this paper the basic steps in the development of the safe road investment plans as a part of regular road maintanance process is shown. In order to assure high-quality and economicaly effecient road maintanance system, it is neccessary to develop appropriate investment plan with defined countermeasures for road network rehabilitation and to incorporate this plan in the existing road network maintenance model. This will enable the detection of critical elements on the observed road network and optimal alocation of available resources in the implementation of appropriate countermeasures in order to achieve maximum reduction of fatal and serious traffic acidents and related external costs. By ranking determined dangerous locations based on calculated values of benefit-cost ratios it is possible to determine priorites for defined countermeasures implementation on individual road network segments. This ensures that available resources will be primary used for the rehabilitation of critical road network elements, while the remaining less dangerous parts of the observed road network will be rehabilitated in the secondary phase of the road maintanence process. Such approach ensures optimal utilization of currently available resources with maximization of relevant road network safety parameters values and minimization of costs which are generated as a result of traffic accident occurence and other incidental sittuations in road transport system.

Keywords: Black Spot Rehabilitation, Road Safety Investment Plans, Cost-Benefit Analysis, Traffic Safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020