I01
VRŠNJAČKA EDUKACIJA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
PEER EDUCATION IN ROAD SAFETY
Marko Madžovski
Madžovski, M., (2016). VRŠNJAČKA EDUKACIJA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Imajući u vidu da je jedan od modela unapređenja bezbednosti saobraćaja model vršnjačke edukacije, u ovom radu dat je literarni pregled modela vršnjačke edukacije. Cilj ovog rada je analiza i sortiran prikaz svetskih modela vršnjačke edukacije, kao i formiranje i predlog modela vršnjačke edukacije u bezbednosti saobraćaja, prilagođenog uslovima na našem prostoru, a po uzoru na svetke modele. Naime, kako u Republici Srbiji ni na lokalnom, a ni na nacionalnom nivou ne postoji model vršnjačke edukacije, sprovedeno je istraživanje modela vršnjačke edukacije koje je obuhvatilo razvijene države sveta koje upravljaju bezbednošću saobraćaja. U radu je analizirano i prikazano na koji način se pomoću ovih modela sprovodi vršnjačka edukacija. Takođe, na početku, u uvodnom delu, je dat problem mladih u saobraćaju i potreba za njihovom edukacijom, kao i deo koji govori o samom pojmu vršnjačke edukacije. Shodno problemu ugroženosti i problemu mladih u bezbednosti saobraćaja dat je kompletan i adekvatan model vršnjačke edukacije sa sveobuhvatnom strukturom modela koja se ogleda u jedanaest ključnih tačaka.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, razvijene države, model, vršnjačka edukacija

Abstract: Having in mind that the one of the models of improving traffic safety is the model of peer education, a literary review for that model has been given in this paper. The goal of this paper is to analyze and display sorted world models of peer education and the formation of the recommended model of peer education in road safety, adapted to the conditions in our region, and according to global models. In the Republic of Serbia, at the local and even the national level, there is no model of peer education, and because of that the research of the model of peer education, which included developed countries in the world that manage traffic safety, was conducted. The paper analyzed and shown in what manner using these models, peer education could be implemented. Also, at the beginning, in the introduction is given the problem of young people in traffic and the need for their education, as well as the part that talks about the concept of peer education. According to the problem of threats and problems of young people in traffic safety, full and adequate model of peer education is given with the overall structure of the model, which is reflected in eleven key points.

Keywords: road safety, developed countries, model, peer education

Rad je izložio/-la: Marko Madžovski


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020