J09
ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
THE IMPORTANCE OF EDUCATION ABOUT TRAFFIC OF PRESCHOOL CHILDREN AIMED AT PREVENTING TRAFFIC ACCIDENTS
Vladimir Popović, Dejan Bogićević, Milan Stanković, Vesna Trivić
Popović, V., Bogićević, D., Stanković, M., Trivić, V., (2016). ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Saobraćaj, kao neželjena posledica kretanja, predstavlja osnovnu ljudsku potrebu. Polazeći od ovakvog stava, neophodna je konstantna edukacija i praćenje svih učesnika u saobraćaju, a sa osnovnim ciljem ka smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Definisane su mnoge metode, kako preventivne tako i represivne, ali postavlja se pitanje, kada je čovek spreman da prihvata osnovna zakonska načela i postulate saobraćaja? Da li je potrebno svesti određene radnje u saobraćaju na nivo automatskog mehaničkog ponavljanja, poput upotrebe sigurnosnog pojasa, i kada je potrebno početi sa insistiranjem na tim radnjama kod čoveka? U ovom radu biće prikazano dvogodišnje istraživanje nad decom predškolskog uzrasta od 3 do 5 godina, njihovi stavovi nakon pasivne edukacije o saobraćaju kroz igru i zabavu, kao i rezultati ankete roditelja čija su deca učestvovala u ovoj igri. Autori, zajedno sa pedagoškim radnicima koji su mnogo doprineli u ovom radu, će pokušati da pokažu, da je predškolski uzrast značajno doba za kreiranje stavova koji kasnije u mnogo čemu oblikuju savremenog učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: prevencija, deca, bezbednost najmlađih, saobraćajna edukacija

Abstract: Transport, as an unintended result of movement presents a fundamental human need. Starting from this attitude, there is necessity for permanent education and monitoring of all traffic participants, with the primary goal towards reducing the number of traffic accidents. There are many methods, both preventive and repressive, but the question is, when person is willing to accept the basic law principles and postulates of traffic? Is it necessary to bring certain actions in traffic on the level of automatic mechanical repetition, such as the use of seat belts, and when it is necessary to begin to insist on these actions at humans? In this paper will be presented a two-year study over the preschool children from 3 to 5 years, their attitudes after passive education of traffic through fun and games, as well as the results of a survey of parents whose children are involved in this game. Authors, along with pedagogical workers who have contributed a lot in this paper, will attempt to show that preschool age are significantly time for creating attitudes that later in many ways shaped modern traffic participants.

Keywords: prevention, children, the safety of the youngest, traffic education

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020