P10
PREGLED POSTOJEĆIH MERA I POSTUPAKA ZA PROCENU IZLOŽENOSTI U SAOBRAĆAJU
REVIEW OF EXISTING MEASURES AND PROCEDURES FOR ASSESSMENT OF RISK EXPOSURE
Dalibor Pešić, Bojana Todosijević, Filip Filipović
Pešić, D., Todosijević, B., Filipović, F., (2019). PREGLED POSTOJEĆIH MERA I POSTUPAKA ZA PROCENU IZLOŽENOSTI U SAOBRAĆAJU. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Imajući u vidu značaj merenja izloženosti, u radu je dat prikaz do sada razvijenih i primenjenih mera izloženosti, pre svega u zemljama Evropske Unije. Istaknute su njihove najznačajnije specifičnosti, prednosti i nedostaci. Takođe je analizirana dostupnost, kvalitet, nivo disagregacije i uporedivost podataka potrebnih za izračunavanje različitih pokazatelja izloženosti u saobraćaju. Pored toga, predstavljene su i metode istraživanja koje se primenjuju za prikupljanje podataka i procenu izloženosti. U radu su definisani osnovni problemi u praktičnoj primeni različitih mera izloženosti i metoda za prikupljanje podataka. Uočeni problemi su omogućili definisanje polja budućeg delovanja sa ciljem uspostavljanja jedinstvenog evropskog okvira za merenje i praćenje podataka o izloženosti i rizicima. Nedostatak jedinstvenih definicija, precizno planiranih postupaka za prikupljanje podatka, raznolikost u detaljnosti podataka su samo neki od uočenih problema. Upravo ovi problemi predstavljaju glavni razlog zašto u praksi nije moguće u potpunosti iskoristiti potencijal pristupa zasnovanog na merenju izloženosti u saobraćaju. Pored toga što je značajno da definisana metodologija merenja ovih pokazatelja omogući merenja i poređenja na međunarodnom nivou, važno je i da bude prilagođena istraživanjima na manjim teritorijalnim područjima, kao što su lokalne samouprave.

Ključne reči: izloženost, podaci, dostupnost, uporedivost, rizik

Abstract: Bearing in mind the important of risk exposure measurement, the paper presents an overview of the already developed and applied exposure measures, primarily in the countries of the European Union. Their most significant specificities, advantages and disadvantages were emphasised. Also, the availability, quality, level of disaggregation and comparability of the data required for the calculation of various indicators of traffic exposure were analysed. Besides that, research methods used for data collection and assessment of risk exposure were presented. This paper defines the basic problems in the practical implementation of various measures of exposure and methods for data collection. The identified problems enabled the definition of the field of future action with the aim of establishing a single European framework for measuring and monitoring data on exposure and risks. The lack of unique definitions, precisely planned procedures for data collection, the diversity in data detail are just some of the problems observed. These problems are the main reason why in practice it is not possible to make full use of the potential of the approach based on measurement of risk exposure. Besides that it is important that the defined methodology of measuring these indicators enables measurement and comparison at the international level, it is also important that it be tailored to research in smaller territorial areas, such as local governments.

Keywords: exposure, data, reliability, comparability, risk

Rad je izložio/-la: Bojana Todosijević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020