D05
ISTRAŽIVANJE PROPUSTA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU I OKOLNOSTI NASTANKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA AUTONOMNIM VOZILIMA U RASKRSNICI
INVESTIGATING THE MISTAKES OF PARTICIPANTS IN TRAFFIC AND THE CIRCUMSTANCES OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH AUTONOMOUS VEHICLES AT THE INTERSECTION
Đorđe Petrović, Dalibor Pešić, Bojana Milošević, Radomir Mijailović
Petrović, Đ., Pešić, D., Milošević, B., Mijailović, R., (2019). Istraživanje propusta učesnika u saobraćaju i okolnosti nastanka saobraćajnih nezgoda sa autonomnim vozilima u raskrsnici. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: S obzirom na činjenicu da većinu saobraćajnih nezgoda izazove čovek, očekuje se da smanjenjem uticaja čoveka na saobraćaj dođe i do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Autonomna vozila predstavljaju jedan od načina kako da se smanji direktan uticaj propusta učesnika u saobraćaju. Analizom prostorne raspodele saobraćajnih nezgoda sa autonomnim vozilima na području Kalifornije, utvrđeno je da se preko 80% saobraćajnih nezgoda sa autonomnim vozilima dogodilo u raskrsnici. Imajući ovo u vidu, od velikog značaja je uporediti okolnosti nastanka saobraćajnih nezgoda sa autonomnim vozilom i saobraćajnih nezgoda sa isključivo konvencionalnim vozilima u raskrsnici. Tokom analize kao statistički alat korišćena je multinomna logistička regresija. Ovaj statistički alat je izabran kao alat koji je pogodan za analizu uticaja nezavisnih promenljivih na kategorijske promenljive. U radu su takođe analizirani propusti učesnika u saobraćaju i okolnosti u kojima su se ovi propusti dogodili. Poseban akcenat je stavljen na karakteristike puta i okoline svojstvene za nastanak ovih nezgoda. Na osnovu analize dobijenih rezultata definisane su mere i uređaji koji utiču na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju autonomna vozila.

Ključne reči: autonomno vozilo, saobraćajna nezgoda, bezbednost saobraćaja, raskrsnica, multinomna logistička regresija

Abstract: Considering the fact that most traffic accidents are caused by a human, it is expected that the reduction of the human influence on traffic will also result in a decrease in the number of traffic accidents. Autonomous vehicles are one of the ways to reduce the direct influence of human mistakes on traffic. By analyzing the spatial distribution of traffic accidents with autonomous vehicles in California, it has been found that over 80% of traffic accidents with autonomous vehicles occurred at an intersection. Therefore, it is very important to compare the circumstances surrounding the occurrence of traffic accidents with an autonomous vehicle and traffic accidents with only conventional vehicles at the intersection. For the analysis was used statistical tool multinomial logistic regression. This statistical tool is selected as a tool that is suitable for analyzing the impact of independent variables on categorical variables. This paper also analyzes the mistakes of traffic participants and the circumstances in which these mistakes occurred. A special emphasis is given on the characteristics of the road and the environment characteristic for the occurrence of these accidents. Based on the analysis of the obtained results defined measures and devices that influence the reduction of the number of traffic accidents involving autonomous vehicles.

Keywords: autonomous vehicle, traffic accident, road safety, intersection, multinomial logistic regression

Rad je izložio/-la: Đorđe Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020